Sake sashimi

Salmone. (12 fette)

Allergeni
Pesce.